dimarts, 26 de març de 2013

DIY: tutorial folrar botons

En aquesta entrada us vaig ensenyar l'aparell per folrar botons que havia comprat, és molt fàcil de fer servir i sempre tindrem el botó adient.

En esta entrada os enseñé el aparato para forrar botones que había comprado, es muy fácil de usar y siempre tendremos el botón adecuado.

Necessitem: l'aparell de folrar botons (és diferent per cada mida), la peça a folrar (consta de dues parts, l'exterior que va coberta amb la roba, i la interior que fa de base del botó) i un tros de tela (ha de ser prou gran per cobrir la peça però no massa per no fer bulto).
  
Necesitamos: el aparato de forrar botones (es diferente para cada tamaño), la pieza a forrar (consta de dos partes, la exterior que cubierta con la ropa, y la interior que hace de base del botón) y un trozo de tela (debe ser lo suficientemente grande para cubrir la pieza pero no demasiado para no hacer bulto).


Agafem la base de l'aparell i col·loquem la tela, hem de veure el costat lleig de la roba.

Cogemos la base del aparato y colocamos la tela, debemos ver el lado feo de la ropa

Posem la peça exterior i presionem una miqueta per tal que quedi ben posada. Ens hem d'assegurar que no quedin doblecs i que la peça queda ben coberta.

Ponemos la pieza exterior y presionamos un poco para que quede bien puesta. Debemos asegurarnos que no queden dobleces y que la pieza queda bien cubierta.Amb la roba que sobra la juntem i la posem a la part posterior de la peça, i col·loquem la base.

Con la ropa que sobra la juntamos y la ponemos en la parte posterior de la pieza, y colocamos la base.Agafem la peça petita de l'aparell i pressionem la base fins que el botó quedi ben agafat.

Cogemos la pieza pequeña del aparato y presionamos la base hasta que el botón quede bien cogido.

Ja està! podem fer tant com volguem. A més a més, vénen unes peces per cobrir amb la part posterior plana, adients per fer clips de cabell o altres peces de bijuteria.

Ya está! podemos hacer tanto como queramos. Además, vienen unas piezas para cubrir con la parte posterior plana, adecuadas para hacer clips de pelo u otras piezas de bisutería.


Jo els meus els vaig comprar a Etsy.
Yo los míos los compré en Etsy.

divendres, 22 de març de 2013

cc mi rincon de mariposas

Ja us vaig comentar que Dawn de mi rincon de mariposas havia organitzat un cosim plegades d'uns pantalons sarouels. Avui ha presentat l'àlbum recopilatori, el podeu veure aquí.
Jo no vaig trobar tela de punt pels meus, però com que estic preparant un tutorial de pantalons sarouels per nadons m'he colat en la seva proposta (gràcies Dawn!!) i aquí us els ensenyo.

Ya os comenté que Dawn de mi rincon de mariposas había organizado un cosemos juntas de un pantalón sarouels. Hoy ha presentado el álbum recopilatorio, lo podéis ver aquí.
Yo no encontré tela de punto por mis, pero como estoy preparando un tutorial de pantalones sarouels para bebés me he colado en su propuesta (gracias Dawn!) Y aquí os los enseño.
El tutorial el penjaré durant la setmana del nadó que organitza la pantigana (de l'1 al 7 d'abril), estigueu atents i atentes!!.
Bon cap de setmana!
El tutorial lo colgaré durante la semana del bebé que organiza la pantigana (del 1 al 7 de abril),
estad atentos y atentas!!
 Buen fin de semana!

dijous, 21 de març de 2013

pimavera...

quines ganes de primavera, sol, teles fresques. . .

qué ganas de primavera, sol, telas fresquitas. . .

divendres, 15 de març de 2013

DIY: tutorial com posar snaps

Els sanps són botons o tanques a pressió i per posar-les necessitem una eina específica i 4 peces: dues bases i dos encaixos, les bases són iguals, els encaixos no, veureu que un va cap enfora (li podem dir mascle) i l'altre no (li podem dir femella). A més a més, ens farà falta un punxó per foradar la tela.
Los Snaps son botones o cierres a presión y para ponerlos necesitamos una herramienta específica y 4 piezas: dos bases y dos encajes, las bases son iguales, los encajes no, verá que uno hacia fuera (le podemos decir macho) y El otro no (le podemos decir hembra). Además, nos hará falta un punzón para agujerear la tela.


Comencem?
Podem començar per la tela que quedarà a l'interior o a l'exerior indistintament, en aquest cas jo començo per la que queda a fora. Hem de decidir on anirà l'snap, podem marcar-ho amb un retolador i després foradar la tela amb el punxó.

 Empezamos?Podemos empezar por la tela que quedará en el interior o en el exerior indistintamente, en este caso yo empiezo por la que queda fuera. Debemos decidir donde irá el snap, podemos marcarlo con un rotulador y luego agujerear la tela con el punzón.

Ara hem de col·locar l'snap. La base es veurà a l'exterior de la tela, passem la punxa de la base pel forat i col·loquem el mascle. Per unir les peces farem servir l'eina, que pressiona fins xafar la punxa de la base impedint que surti l'encaix. És important que la base estigui ben col·locada a la base de l'eina per tal que quedi ben aixafada i l'encaix no es faci malbé. Ja tenim un!


Ahora tenemos que colocar el snap. La base se verá en el exterior de la tela, pasamos la punta de la base por el agujero y colocamos el macho. Para unir las piezas usaremos la herramienta, que presiona hasta aplastar la punta de la base impidiendo que salga el encaje. Es importante que la base esté bien colocada en la base de la herramienta para que quede bien aplastada y el encaje no se estropee. Ya tenemos uno!

 
 

Ara farem l'altra part. Tornem a marcar i foradar, assegureu-vos que coincideix amb la marca anterior (de l'altra tela) per tal d'encaixar les peces. En aquest cas la base queda a l'interior i l'encaix a l'exterior. Passem la punxa pel forat de la tela i col·loquem la femella. Pressionem amb l'eina i llestos!

Ahora haremos la otra parte. Volvemos a marcar y taladrar, asegúrese de que coincide con la marca anterior (de la otra tela) para encajar las piezas. En este caso la base queda en el interior y el encaje en el exterior. Pasamos la punta por el agujero de la tela y colocamos la hembra. Presionamos con la herramienta y listo!
 

Ja tenim els snaps col·locats, ja podem tancar i obrir la peça.

Ya tenemos los snaps colocados, ya podemos cerrar y abrir la pieza.
 


Possibles problemes:
- L'encaix s'ha fet malbé: això passa perquè no hem col·locat bé la base a l'eina, s'ha de retirar i posar un altre.
- L'snap està ben col·locat, les peces estan bé però no tanquen: pot ser perquè no haguem aixafat prou la punxa, en aquest cas tornem a aixafar. O la tela que estem fent servir és massa prima i la punxa aixada queda massa gruixuda impedint l'encaix, en aquest cas podeu posar una mica més de tela a la zona de l'snap per donar més gruix.
- L'snap salta: pot ser que la tela sigui massa gruixuda i no quedi prou punxa per unir l'encaix. En aquest cas necessiteu bases més llargues.


Posibles problemas:- El encaje se ha estropeado: esto ocurre porque no hemos colocado bien la base a la herramienta, se debe retirar y poner otro.- El snap está bien colocado, las piezas están bien pero no cierran: puede ser porque no hayamos aplastado suficientemente la punta, en este caso volvemos a aplastar. O la tela que estamos usando es demasiado delgada y la punta azada queda demasiado gruesa impidiendo el encaje, en este caso puede poner un poco más de tela en la zona del snap para dar más grueso.- El snap salta: puede que la tela sea demasiado gruesa y no quede suficientemente pincha para unir el encaje. En este caso necesita bases más largas. 

Com ja vaig dir en aquesta entrada jo els meus els vaig comprar a ebay però els podeu trobar en altres llocs com snapclic.
Como ya dije en esta entrada yo los míos los compré en eBay pero se pueden encontrar en otros lugares como snapclic.


dijous, 14 de març de 2013

la pantigana-setmana del nadó

Avui una entrada ràpida. 
La pantigana organitza una setmana temàtica per nadons, amb roba diferent i original (aquella que costa trobar a les botigues). Serà la primera setmana d'abril però feu-li una visita i coneixereu els detalls.
Hoy una entrada rápida.
 La pantigana organiza una semana temática para bebés, con ropa diferente y original (aquella que cuesta encontrar en las tiendas). Será la primera semana de abril pero hacedle una visita y conoceréis los detalles

A més a més, coincidint amb aquesta temàtica Trapeando proposa un cosim plegades d'una "ranita" per bebé. Us podeu apuntar fins el 24 de març.

Además, coincidiendo con esta temática Trapeando propone un cosemos juntas de una ranita para bebé. Os podéis apuntar hasta el 24 de marzo.


.

dilluns, 11 de març de 2013

accessoris

 Avui us vull presentar les últimes adquisicions, algunes per facilitar la tasca de cosir i altres per acabar les peces amb més detall.


Hoy os quiero presentar las últimas adquisiciones, algunas para facilitar la tarea de coser y otros para terminar las piezas con más detalle


 En primer lloc, el cúter circular. A mi em va súper bé per tallar peces rectes o la roba del nen, reconec que em facilita el tall de les peces comparat amb la tisora, en teles gruixudes, primes, amb tela doble... només em falla en la tela de punt, però tot és agafar pràctica. Porta una "cuchilla" en zig-zag per aquelles teles que no es desfilen, i venen una base de tall però podeu fer servir cartró gruixut.
  
En primer lugar, el cutter circular. A mí me súper bien para cortar piezas rectas o la ropa del niño, reconozco que me facilita el corte de las piezas comparado con la tijera, en telas gruesas, delgadas, con tela doble ... sólo me falla en la tela de punto, pero todo es coger práctica. Lleva una cuchilla en zigzag para aquellas telas que no se desfilan, y venden una base de corte pero puede usar cartón grueso.Els snaps. Jo encara no els hi he donat molt d'us, però tinc moolts projectes pensats, jeje. Van molt bé per evitar cosir el forat del botó i els botons, poden ser un toc original combinant els colors i són molt fàcils de posar.
Jo els meus els he comprat a ebay, molt baratos però amb colors limitat. He llegit que snapclic està molt bé, una empresa catalana, força bé de preu i tenen molts colors i molt xulos.

Los snaps. Yo todavía no les he dado mucho uso, pero tengo muchos proyectos pensados​​, jeje. Van muy bien para evitar coser el agujero del botón y los botones, pueden ser un toque original combinando los colores y son muy fáciles de poner. 
Yo los míos los he comprado en eBay, muy baratos pero con colores limitados. He leído que snapclic está muy bien, una empresa catalana, bastante bien de precio y tienen muchos colores y muy chulos.
 

Finalment, forrar botons. D'aparells per forrar botons hi ha dos tipus (o jo he trobat dos), un aparell tipus tenalles que és força car i aquest altre que us presento aquí. Jo el meu l'he comprar a la botiga cutie stuffs d'Etsy. Cada mida de botó implica un aparell diferent i valen uns 3€

Finalmente, forrar botones. De aparatos para forrar botones hay dos tipos (o yo he encontrado dos), un aparato tipo tenaza que es bastante caro y este otro que os presento aquí. Yo mi lo he comprar en la tienda cuttie stuffs de Etsy. Cada tamaño de botón implica un aparato diferente y valen unos 3

divendres, 8 de març de 2013

dia de la dona

si sabes el placer no ahorres el beso
que el gozo de amar no comporta medida.
Déjate besar, y besa tú después
que es siempre en los labios que el amor perdura.


Amb motiu del dia de la dona us presento aquesta il·lustració que ha fet una amiga, Gibet Ramon, per l'agenda de la dona 2013. Passeu-vos pel seu blog i coneixereu el seu treball, a mi m'encanta!

Con motivo del día de la mujer os presento esta ilustración que ha hecho una amiga, Gibet Ramon, para la agenda de la mujer 2013. Pasaros por su blog y conoceréis su trabajo, a mi me encanta!

dijous, 7 de març de 2013

diari d'en Noah... complementària

Ja han passat 6 mesos, i ens ha tocat començar amb l'alimentació complementària (complementària, no substitutiva ehh! com insinuen alguns metges).
Fa temps que pensava en aquest dia, ja tenia ganes de deixar-li tastar coses noves, "jugar" amb el menjar, provar textures. . . jo pensava que el menjar amb cullera li encantaria, però res d'això. Hem començat amb la fruita en papilla i no li fa gaire gràcia, accepta la cullera però es guarda el menjar a la boca (tipus hàmster) i quan amb la llengua es topa amb el plàtan, la pera o el que sigui fa ganyotes i al cap d'una estona s'ho empassa o li surt de la boca, està jugant. També ha tastat el pa, i això sembla que li fa més gràcia, però no pas pel gust! sinó perquè li vam donar un trosset i ell anava jugant, llepant, estirant. . .
De moment seguim amb el pit (tot i que la infermera ens va orientar a anar substituint el pit pel menjar) i anem provant coses noves, ell està encantat i nosaltres també, però em va decebre una mica que no "ataqués" la fruita.

No us deixeu enganyar per les fotos!! el que li agrada és el plat i la cullera, molt més interessants que el menjar!


Ya han pasado 6 meses, y nos ha tocado empezar con la alimentación complementaria (complementaria, no sustitutiva ehh! Como insinúan algunos médicos).

Hace tiempo que pensaba en ese día, ya tenía ganas de dejarle probar cosas nuevas, "jugar" con la comida, probar texturas. . . yo pensaba que la comida con cuchara le encantaría, pero nada de eso. Hemos empezado con la fruta en papilla y no le hace mucha gracia, acepta la cuchara pero se guarda la comida en la boca (tipo hámster) y cuando con la lengua se topa con el plátano, la pera o lo que sea, hace muecas y al cabo de un rato se lo traga o le sale de la boca, está jugando. También ha probado el pan, y eso parece que le hace más gracia, pero no por el sabor, sino porque le dimos un trocito y él iba jugando, chupando, estirando. . .

De momento seguimos con el pecho (aunque la enfermera nos orientó a ir sustituyendo el pecho por la comida) y vamos probando cosas nuevas, él está encantado y nosotros también, pero me decepcionó un poco que no "atacara" la fruta.

No os dejéis engañar por las fotos! lo que le gusta es el plato y la cuchara, mucho más interesantes que la comida!

dimarts, 5 de març de 2013

nens, costura i cinema...

Si us agrada el cinema i teniu ganes de cosir, Loca por la costura ens proposa fer un vestit de pel·lícula. Es tracta de triar un personatge d'una peli o sèrie que ens agradi (o al vostre peque) i fer el vestit que l'identifica. Passeu-vos per la seva entrada on explica els detalls.Si os gusta el cine y tenéis ganas de coser, Loca por la costura nos propone hacer un vestido de película. Se trata de escoger un personaje de una peli o serie que nos guste (o que le guste al peque) y hacerle el traje que lo identifica. Pasaros por su entrada para ver los detalles.

dilluns, 4 de març de 2013

magdalenes

farina, ous, llet, llevat i xocolata


harina, huevos, leche, levadura y chocolate